12/2018

Všeobecné obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  • Rezerváciu v internetovom katalógu www.playklub.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP.
  • Vytvorením rezervácie na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
  • Prevádzkovateľ: PLAY Electronics s.r.o., so sídlom Kragujevská 19, 010 01 Žilina, IČO – 36719927, IČ DPH – SK2022297970. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18461/L.
  • Orgán dozoru: Inšpektorát SOI, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139, email: za@soi.sk
  • Rezervujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou rezerváciou vytvorila nezáväznú rezerváciu na vyzdvihnutie tovaru na predajni
  • Partner PlayKlub: samostatne podnikajúca spoločnosť na základe pridelenia oprávnenia Obchodným registrom SR, resp. Živnostenským registrom SR, zaradená do siete PlayKlub
  • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového katalógu www.playklub.sk
  • Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom katalógu sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 2. REZERVÁCIA TOVARU
  • Rezervujúci si môže rezervovať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového katalógu www.playklub.sk
  • Tovar si môže rezervovať korektným vyplnením rezervácie na stránkach internetového katalógu (prípadne si môže tovar rezervovať emailom alebo telefonicky na konkrétnej prevádzke partnerov združených v predajnej sieti PlayKlub).
  • Po odoslaní rezervácie dostane rezervujúci e-mail s informáciou o prijatí rezervácie, ktoré sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia rezervujúceho o obdržaní jeho rezervácie. Zamestnanci prevádzkovateľa môžu rezervujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia rezervácie alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
  • Tovar bude rezervujúcemu doručený na prevádzku, ktorú si rezervujúci určí na vyzdvihnutie
  • Obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká v momente prevzatia a zaplatenia kúpnej ceny za tovar u partnera PlayKlub v prevádzke vyzdvihnutia.
  • Rezervujúci môže zrušiť rezerváciu bez udania dôvodu do doby, kým mu predávajúci tovar odovzdá
 3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
  • Rezervujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
   • v hotovosti na predajni partnera PlayKlub
   • bankovým prevodom na predajni partnera PlayKlub
   • na splátky cez spoločnosť Home Credit na predajni partnera PlayKlub
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 4. REKLAMÁCIE
  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
  • Odstránenie poruchy si môže zákazník uplatniť priamo v autorizovanom servisnom stredisku príslušného výrobcu tovaru, ktoré je uvedené v záručnom liste, v dokumentácii tovaru, prípadne na požiadanie u predávajúceho.
  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný tovar zaslať na adresu predávajúceho (partner PlayKlub) spolu s reklamačným protokolom.
  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu krehkého tovaru. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nebudú preberaté.
  • Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení. Neskoršie reklamácie tohto druhu je možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia od dopravcu.
  • Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby.
  • Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka)
  • Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:
   • prirodzeným opotrebením veci
   • nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)
   • mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí
   • neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
   • prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom
   • prírodnými živlami
   • prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou
  • Záruka sa taktiež nevzťahuje na:
   • tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom
   • produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi
   • na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
   • tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba
   • poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.
   • vady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku
   • poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu
   • výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie
   • Na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie.
  • Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovný výskyt tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať. Tiež v prípade, ak má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
  • Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má právo na primeranú zľavu z ceny.
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má kupujúci právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú súčinnosť na jej vybavenie alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.
  • O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky, e-mailom, resp. SMS správou bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude spolu s tovarom odoslaná kópia reklamačného protokolu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že osoba uplatňujúca si nárok na reklamáciu dané rozhodnutie neprevzala.
  • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Občianskym zákonníkom.
  • Reklamácie sú vybavované v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z.., zák. č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení, resp. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté rezervujúcim pri rezervovaní, budú slúžiť výlučne pre potreby prevádzkovateľa a to na identifikáciu rezervujúceho.
  • Jedná sa o meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
  • Prevádzkovateľ tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom, s výnimkou organizácií a subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie rezervácie. Jedná sa o partnerov PlayKlub, pričom sa údaje poskytujú vždy jednorázovo pre vybavenie konkrétnej rezervácie.
  • Rezervujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon“) a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona. Rezervujúci udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi.